رویداد معرفی نیازهای فناوری صنعت فولاد

این پروژه در اواسط سال 1399 با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان آغاز گردید. در ادامه نیازهای فناوری فولاد ارفع، فولاد آلیاژی و شرکت فولاد القایی جامع یزد احصاء و نیازهای منخب در رویداد معرفی نیازهای فناوری صنعت فولاد در اردیبهشت ماه 1400 در پارک پردیس ارائه گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!