1

در سال 92

در سال 92 راه اندازی دفتر تجاری سازی فناوری و دانش بنیان در پارک یزد که یکی از اولین ها در کشور و اولین در استان یزد

2

بزرگترین شبکه فناوری و نوآوری

در سال 92 انجام شبکه سازی و اخذ مجوزهای لازم جهت ارائه خدمات در حوزه فناوری و نوآوری و ایجاد بزرگترین شبکه فناوری و نوآوری در مرکز و جنوب کشور

3

در سال 96 تا 98

در سال 96 تا 98 کمک به راه اندازی کمیسیون سرمایه گذاری نوآوری اتاق بازرگانی یزد که اولین و تنها کمیسیون تخصصی بین اتاق بازرگانی کشور

4

در سال 97

در سال 97 طراحی سیستم راه اندازی و راهبری دفتر انتقال دانشگاه یزد که اولین و تنها نمونه در سطح کشور توسط بخش خصوصی