شرکت انتقال فناوری و نوآوری جهش ایساتیس

شرکت انتقال فناوری و نوآوری جهش ایساتیس با هدف تجاری‌سازی دستاوردهای دانشگاه های استان مانند نامه ها، طرح‌های پژوهشی و سایر پتانسیل های قابل تجاری سازی دانشگاه و نیز وجود بستری مناسب و پویا در جهت بهره‌برداری از دارایی های فکری و دانش موجود در دانشگاه های استان و رایزنی های صورت گرفته پس از 3 سال مطالعه و اجرای پایلوت در سال 1400 به صورت سه جانبه با همراهی دانشگاه یزد، صندوق پژوهش و فناوری استان و شرکت راهکار تجارت پویا سورنا تاسیس شده است. با افتخار میتوان گفت این شرکت اولین شرکت تخصصی در حوزه انتقال فناوری دانشگاهی است که با همراهی بخش خصوصی در ایران راه اندازی شده است و در جهت تجاري‌سازي دانش و فناوري برخاسته از تحقيق و توسعه دانشگاهی می‌تواند از طریق حفظ و حمایت از دارایی های فکری و فناوری های نوین دانشگاه های استان، زمینه توسعه و انتقال دانش و فناوری به خارج از دانشگاه را فراهم کند و تاکنون موفق به راه اندازی 6 اسپیناف از نتایج حاصل از پژوهشهای انجام شده در دانشگاه یزد شده است.


آدرس: دانشگاه یزد، وروردی فناوری، ساختمان فناوری3، واحد 305
تلفن: 38343171(035)