تدوین برنامه بازار و اجرای برنامه بازار

ورود، بقا و در دست گرفتن بازار نیازمند برنامه ای است که تمام زوایا را در نظر بگیرید و آگاهانه و حساب شده منطبق بر تجربه و علم بتواند پله به پله راهنما باشد. تدوین برنامه بازار مبتنی بر عارضه یابی سازمانی و چشم انداز شرکت یکی از خدماتی است که شرکت سورنا به پشتوانه بیش از 10 سال تجربه و همراهی متقاضیان و به واسطه تجربه و دانش واحد تبادل فناوری و ارزیابی خود بعنوان مکمل واحد توسعه بازار(کارگزاری فن بازار ملی ایران و شبکه تبادل فناوری)، همچنین برگزاری نشست‌های B2B، تورهای فناوری و سایر رویدادها و اشکال بهم رسانی مستقیم و غیرمستقیم، کارگزاری صندوق‌های نوآوری و شکوفایی و پژوهش و فناوری یزد(در استفاده از خدمات لیزینگ و استصناع صندوق ها) می‌تواند در فروش‌های بار اول فناور را بخوبی همراهی کند.

قیمت گذاری محصول، شناخت ظرفیت های بازار، درنظر گرفتن ریسک های پیش رو، انتخاب تاکتیک های فروش و زمان بندی استفاده از هریک از جمله موارد کلیدی است که تیم سورنا در تدوین برنامه بازار به طور تخصصی و علمی به آنها می پردازد.

با تکمیل عارضه یابی سازمانی و تدوین برنامه وقت آن رسیده که برنامه بازار تدوین شده به مرحله اجرا برسد. این مرحله وجه تمایز و مزیت شرکت سورنا نسبت به سایر افرادی است که در زمینه تدوین برنامه بازار فعالیت دارند. چراکه اکثر فناوران در این مرحله نیز دچار ضعف هستند و قادر به اجرای برنامه بازار نیستند علاوه بر اینکه برنامه تدوین شده در مرحله اجرا نیازمند بروزرسانی و پخته شدن است. تیم سورنا در این مرحله با همراهی متقاضیان برنامه را گام به گام عملی می نماید و تا حصول نتیجه کنار آنها خواهد بود.