ما در سورنا معتقدیم:
توسعه بازار گامی استراتژیک است که برای توسعه بازار موجود به جای جستجوی بازار جدید انجام می‌شود.

خدمات توسعه بازار سورنا شامل عارضه‌یابی بازار و تدوین و اجرای برنامه بازار بصورت اجرا و مشاوره برای شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان می‌باشد. موضوع بازار در هر صنعت و رشته‌ای موضوع پیچیده‌ای محسوب می‌شود که علاوه بر دانش نیاز به استعداد و تجربه بسیاری دارد. تیم تحقیقات و توسعه بازار سورنا با استفاده از دانش، تجربه و توانمندی خود این خدمت را بر اساس قالب‌های استاندارد و بصورت بومی شده متناسب با وضعیت و شرایط هر شرکت تدوین و اجرا می‌کند بطوریکه تا جای ممکن کوتاه انجام شود و در عین حال کاربردی و موثر باشد.

اجرای پایلوتهای فروش در کنار تحقیق و تدوین برنامه بازار از دیگر خدمات کلیدی این واحد می‌باشد،که تیم سورنا در این بخش بواسطه تجربه و دانش واحد تبادل فناوری و ارزیابی خود بعنوان مکمل واحد توسعه بازار (کارگزاری فن بازار ملی ایران و شبکه تبادل فناوری(برگزاری نشست‌های B2B، تورهای فناوری و سایر رویدادها و اشکال بهم رسانی مستقیم و غیر مستقیم) و صندوق‌های نوآوری و شکوفایی و پژوهش و فناوری یزد (استفاده از خدمات لیزینگ و استصناع صندوق ها)) می‌تواند در فروش‌های بار اول فناور را بخوبی همراهی نماید تا علاوه بر کسب تجربه برای تیم فناور افزایش انگیزه و تزریق مالی از طریق فروش را بهمراه داشته باشد.

اجرای پایلوتهای فروش در کنار تحقیق و تدوین برنامه بازار از دیگر خدمات کلیدی این واحد می‌باشد،که تیم سورنا در این بخش بواسطه تجربه و دانش واحد تبادل فناوری و ارزیابی خود بعنوان مکمل واحد توسعه بازار (کارگزاری فن بازار ملی ایران و شبکه تبادل فناوری(برگزاری نشست‌های B2B، تورهای فناوری و سایر رویدادها و اشکال بهم رسانی مستقیم و غیر مستقیم) و صندوق‌های نوآوری و شکوفایی و پژوهش و فناوری یزد (استفاده از خدمات لیزینگ و استصناع صندوق ها)) می‌تواند در فروش‌های بار اول فناور را بخوبی همراهی نماید تا علاوه بر کسب تجربه برای تیم فناور افزایش انگیزه و تزریق مالی از طریق فروش را بهمراه داشته باشد.