معرفی اعضای تیم ما

_

مدیرعامل

آقای محمدرضا علومی

مدیرانتقال فناوری و بهم‌رسانی

خانم نادیا دهقان

کارشناس انتقال فناوری و بهم‌رسانی

آقای محمدرضا دهقان

کارشناس عارضه‌یابی و مدیریت نوآوری

آقای علی ابویی

کارشناس توانمند‌سازی و مشاوره حوزه دانش‌بنیان

آقای سید رضا میرزا بابایی

کارشناس اجرایی / مدیر تحقیق و توسعه

آقای معین رشیدی‌فرد

کارشناس ارزیابی و ارزش‌گذاری

خانم الهام دهقان‌پور

کارشناس ارزیابی و ارزش‌گذاری

خانم نفیسه حاتمی

مدیر ارزیابی و ارزش‌گذاری

خانم الهام شکاری

image

کارشناس اداری

خانم منیژه میرجلیلی

image

مدیر مالی

آقای سید حسین سید‌ابراهیمی

image

کارشناس انتقال فناوری و بهم‌رسانی

خانم فاطمه محمدپور

تیم تبادل فناوری

تیم سورنا در بخش تبادل فناوری رسالت به هم رسانی تولیدکنندگان فناوری و نوآوری با متقاضیان آنها را دارد که این امر مستلزم شناسایی نیازها و چالش های موجود از یک طرف و از سویی دیگر اطلاع از توانمندیها و تولیدات شرکت های فناور و دانش بنیان است. توسعه بازار محصولات فناورانه و رفع چالش های فناوری موجود در کشور به وسیله تولیدات داخلی مهمترین هدف این بخش است.

image

تیم تبادل فناوری

تیم سورنا در بخش تبادل فناوری رسالت به هم رسانی تولیدکنندگان فناوری و نوآوری با متقاضیان آنها را دارد که این امر مستلزم شناسایی نیازها و چالش های موجود از یک طرف و از سویی دیگر اطلاع از توانمندیها و تولیدات شرکت های فناور و دانش بنیان است. توسعه بازار محصولات فناورانه و رفع چالش های فناوری موجود در کشور به وسیله تولیدات داخلی مهمترین هدف این بخش است.

تیم عارضه یابی

زمانی که سازمان در جایگاه و شرایط مطلوب خود قرار ندارد، انجام عارضه یابی سازمانی مانند نورافکنی است که نقاط تاریک و ضعف یک سازمان را برای مدیران آن روشن میکند و راه حل های موجود را پیش روی قرار میدهد. تیم سورنا در بخش عارضه یابی با سابقه انجام بیش از مورد پروژه عارضه یابی به فناوران و صاحبان صنایع کمک میکند تا بنای سازمانی خود را تقویت کنند.

image

تیم عارضه یابی

زمانی که سازمان در جایگاه و شرایط مطلوب خود قرار ندارد، انجام عارضه یابی سازمانی مانند نورافکنی است که نقاط تاریک و ضعف یک سازمان را برای مدیران آن روشن میکند و راه حل های موجود را پیش روی قرار میدهد. تیم سورنا در بخش عارضه یابی با سابقه انجام بیش از مورد پروژه عارضه یابی به فناوران و صاحبان صنایع کمک میکند تا بنای سازمانی خود را تقویت کنند.

تیم تدوین برنامه بازار

در بخش تدوین برنامه بازار سورنا تاکنون مورد پروژه تدوین برنامه بازار را انجام داده است. در این بخش علاوه بر همکارانی که به طور ویژه بر روی توسعه و شناسایی ظرفیت بالقوه بازار فروش محصولات فناورانه فعالیت دارند از راهنمایی و تجربیات مشاورانی خبره و برگزاری اتاق فکر نیز بهره گرفته میشود تا برنامه ای اصولی با درنظر گرفتن فرصت ها و سنجیدن ریسک های موجود بازار تدوین و اجرا شود.

image

تیم تدوین برنامه بازار

در بخش تدوین برنامه بازار سورنا تاکنون مورد پروژه تدوین برنامه بازار را انجام داده است. در این بخش علاوه بر همکارانی که به طور ویژه بر روی توسعه و شناسایی ظرفیت بالقوه بازار فروش محصولات فناورانه فعالیت دارند از راهنمایی و تجربیات مشاورانی خبره و برگزاری اتاق فکر نیز بهره گرفته میشود تا برنامه ای اصولی با درنظر گرفتن فرصت ها و سنجیدن ریسک های موجود بازار تدوین و اجرا شود.

تیم تدوین و پیاده سازی سیستم مدیریت نوآوری

مدیریت نوآوری و فناوری به معنای شناخت زود هنگام روندهای فناوری و استفاده از فناوری‌های جدید برای نوآوری محصول است. تدوین و پیاده سازی سیستم مدیریت نوآوری، پروژه ای چند مرحله ای است که در آن تیم فعال سورنا در این بخش کمک میکنند ساختار سازمانی یک شرکت فناور، صنعتی و یا سازمان اجرایی همواره در مسیر خلق نوآوری قرار داشته باشد.

image

تیم تدوین و پیاده سازی سیستم مدیریت نوآوری

مدیریت نوآوری و فناوری به معنای شناخت زود هنگام روندهای فناوری و استفاده از فناوری‌های جدید برای نوآوری محصول است. تدوین و پیاده سازی سیستم مدیریت نوآوری، پروژه ای چند مرحله ای است که در آن تیم فعال سورنا در این بخش کمک میکنند ساختار سازمانی یک شرکت فناور، صنعتی و یا سازمان اجرایی همواره در مسیر خلق نوآوری قرار داشته باشد.

شبکه مشاوران و متخصصان

_

انجام دقیق پروژه ها و افزایش احتمال موفقیت در آنها، از توان مشاورین تخصصی متناسب با هر پروژه استفاده می گردد. تاکنون سورنا در پروژه های خود از توان بیش از 80 مشاور تخصصی بهره برده است.

مکانیک

مشاور متخصص

برق و الکترونیک

مشاور متخصص

شیمی

مشاور متخصص

مواد و متالوژی

مشاور متخصص

image

مکانیک

مشاور متخصص

image

برق و الکترونیک

مشاور متخصص

image

شیمی

مشاور متخصص

image

مواد و متالوژی

مشاور متخصص

image

مهندسی پزشکی

مشاور متخصص

image

مهندسی نرم افزار

مشاور متخصص

image

کشاورزی

مشاور متخصص

image

سایر رشته ها

مشاور متخصص

مهندسی پزشکی

مشاور متخصص

مهندسی نرم افزار

مشاور متخصص

کشاورزی

مشاور متخصص

سایر رشته ها

مشاور متخصص