کارگروه اقتصادی دانش بنیان در استان یزد

کارگروه اقتصادی دانش بنیان در استان یزدکارگروه اقتصادی دانش بنیان در استان یزد  با حضور دکتر شاهوردی معاون توسعه و دکتر شاهوردی معاون توسعه صندوق نواوری و شکوفایی رایست جمهموری در محل سازمان برنامه و بودجه استان یزد برگزار گردید.