کارگاه آموزشی تبیین قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان

کارگاه آموزشی تبیین قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیاناین کارگاه که در تاریخ 16دیماه 95 در موسسه آموزش عالی جواد  با حضور جمعی از اساتید دانشگاهی و نمایندگان شرکتهای  فناوربرگزار شد.