کارگاه آموزشی تبیین قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان


این کارگاه که در تاریخ 16دیماه 95 در موسسه آموزش عالی جواد  با حضور جمعی از اساتید دانشگاهی و نمایندگان شرکتهای  فناوربرگزار شد.