نوسات نقدینگی

نوسات نقدینگی


در پایان مهر ماه سال 95 حجم کل نقدینگی به 1137 هزار و 990 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مهر ماه سال قبل 28.3 درصد و در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته 11.9 درصد افزایش داشته است.

براساس گزارش متغیرهای پولی و بانکی بانک مرکزی، سهم شبه پول از کل نقدینگی 992 هزار و 990 میلیارد و سهم پول 145 هزار میلیارد تومان است. رشد شبه پول در 12 ماه منتهی به مهر ماه 28.7 درصد و رشد پول 28.9 درصد بوده است.

همچنین حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص 32 هزار و 650 میلیارد تومان محاسبه شده که رشد 7.5 درصد در بازه زمانی یکساله داشته است، البته در هفت ماهه امسال میزان اسکناس و مسکوک 12.2 درصد افت داشته است.

 

تیم اقتصادی سورنا

مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا