معرفی برترین مدیران موفق سال 2016 توسط تیم تحقیقاتی HBR

معرفی برترین مدیران موفق سال 2016 توسط تیم تحقیقاتی HBR


تیم تحقیقاتی HBR داده‌های مالی روزانه هر شرکت را از روز اول کار هر مدیرعامل تا پایان 30 آوریل 2016 از پایگاه‌های Datastream و Worldscope جمع‌آوری کرده و سپس سه معیار را در مورد هر مدیر محاسبه کرده است: بازدهی کل سود توزیعی به سهامداران متناسب با شرایط هر کشور (و نیز سودی که در شرکت انباشته می‌شود)؛ بازدهی کل سود توزیعی به سهامداران متناسب با شرایط صنعت و تغییرات در سرمایه‌گذاری بازار. سپس هر مدیر با هر یک از این سه معیار جداگانه از 1 (بهترین) تا 895 (بدترین) رتبه‌بندی شده و میانگین این سه رتبه‌بندی گرفته شده تا رتبه مالی نهایی آنها به دست آید.

اعمال سه معیار در رتبه‌بندی یک رویکرد متوازن و مناسب است؛ چون درحالی‌که ریسک بازدهی سرمایه متناسب با شرایط کشور و صنعت بیشتر به سمت کشورهای کوچک‌تر متمایل است (شرکت‌هایی که در مقیاس کوچک‌تر کار خود را شروع می‌کنند، راحت‌تر بازدهی سود به دست می‌آورند)، تغییر در سرمایه‌گذاری بازار بیشتر متوجه شرکت‌های بزرگ‌تر است. برای سنجش عملکرد مدیران در مورد مسائل غیرمالی، HBR با Sustainanalytics و CSRHub مشورت کرده است. برای محاسبه رتبه نهایی، رتبه کلی نتایج مالی (با سهم 80درصدی) و رتبه ESG با هم ترکیب شدند.


 

 

منبع : اکونومیست فارسی