مشاوره توسعه بازار و برند محصولات فناور و دانش بنیان

مشاوره توسعه بازار و برند محصولات فناور و دانش بنیان


محصولات و خدمات نوآورانه و مبتنی بر فناوری به دلیل ماهیت های خاص و منحصر بفرد خود شکل متفاوتی از برنامه ریزی بازاریابی و برندسازی را نیاز دارند و همچنین عملیاتی شدن برنامه ها نیازمند رویکرد متفاوت و نوین کارآفرینان در این حوزه می باشد. نکته حائز اهمیت دیگر در کسب و کارهای دانش محور توجه ویژه به بهره وری سرمایه های انسانی می باشد. ترکیبی از مشاوره و آموزش یا روش های منتورینگ در اغلب مراکز توسعه فناوری دنیا به عنوان روش کاربردی برای اینگونه کسب و کارها از طرف مشاورین و منتورها به مخاطبان ارائه می گردد.

سرفصل خدمات ذیل با متد ترکیب آموزش و مشاوره برای کسب و کارهای فناورانه، نوپا و دانش بنیان قابل ارائه می باشد:

  • تیم سازی

  • قیمت گذاری

  • بازاریابی محتوا

  • شبکه سازی

  • شرکت در نمایشگاه

  • ایجاد و مدیریت ارتباطات و روابط عمومی

  • برند سازی و ارزش آفرینی