مدیر کارگزاری ها و لیزینگ صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری میهمان سورنا


در تاریخ 09/03/1395 جلسه‌ای با حضور آقای مهندس خالقی مدیر امور کارگزاری ها و لیزینگ صندوق نوآوری و شکوفایی، آقای علومی مدیر عامل و خانم مهندس شکاری مدیر ارزیابی سورنا به منظور تعامل بهتر و توسعه روند همکاری طرفین در دفتر سورنا برگزار گردید.

 در این جلسه، ابتدا خانم شکاری به ارائه روند ارزیابی های صورت گرفته و همچنین برخی از فعالیت‌های مرکز سورنا پرداختند و در ادامه آقای علومی راهکارهایی جهت بهبود روند همکاری را پیشنهاد دادند که مورد استقبال آقای خالقی قرار گرفت و در پایان ضمن ارائه نظرات و پیشنهادات آقای خالقی جهت توسعه همکاری قرار شد جهت هماهنگی بیشتر جلسه‌ای در آینده نزدیک برگزار شود.