نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر مشاوره

مدیر مشاوره


زینب عباسی

مدیر مشاوره /
مسئولیت ها و وظایف
تحقیقات بازار، ایجاد سیستم فروش پویا، کشف مشکلات ساختار فروش و کمک به رونق کسب و کار هدف ماست. همواره اولویت با کسب و کار های فناورانه است.