مدیریــت پــول در پــربازده تــرین ســرمایه گــذاری هــا

مدیریــت پــول در پــربازده تــرین ســرمایه گــذاری هــا


 

مدیریت پول در پربازده ترین سرمایه گذاری ها/سورنا

پول، به عنوان اصلی ترین و نقدترین دارایی، حرف اول را در سرمایه گذاری می زند. اولین سوالی که مشاور سرمایه گذاری در مورد نحوه سرمایه گذاری و سایر جزئیات از شما می پرسد، این است که:" چقدر پول دارید؟". این موضوع بسیار مهمی است. مطلبی که باید خاطرنشان کرد این است که، صرف پول، ضمانتی برای سرمایه گذاری خوب نیست. پول، باید مدیریت شود و در جای مناسب و به مقدار مناسب صرف شود. باید پول در دسترس را طوری مدیریت کرد که هیچ بخشی از مراحل سرمایه گذاری، دچار وفقه نشود. پول، باید طوری مدیریت شود که راکد و بی مصرف نماند. این دارایی را باید جوری بین مراحل سرمایه گذاری تقسیم کرد که عواید حاصل از سرمایه گذاری، حداکثر شود. پول را در جایی که بهینه تر است صرف کنیم و طرح بودجه بندی را برای سرمایه گذاری اجرا کنیم. میزان پولی که برای هر بخش از سرمایه گذاری صرف می کنیم باید از قبل مشخص شده باشد تا سرمایه گذاری مان حداکثر بازده را برایمان داشته باشد.