نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرفصل های کارگاه تخصصی کامفار در مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا

سرفصل های کارگاه تخصصی کامفار در مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا


 

بخش اول: آموزش مفاهیم مربوط به نحوه تهیه گزارشات Feasibility Study برای انواع طرح های احداث، توسعه، بازسازی و نوسازی و انتقال، برحسب استانداردهای ملی و بین المللی تهیه این گزارشات شامل:

 • مطالعات بازار
 • بررسی های فنی
 • تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی

بخش دوم:  آموزش مفاهیم و شاخص های مقایسه ای اقتصاد مهندسی شامل:

 • ارزش فعلي خالص                            Net Present Value NPV
 • نسبت ارزش فعلی خالص                  Net Present Value Ratio NPVR
 • شاخص سود آوری                            Profitability Index PI
 • نرخ بازده داخلي کل سرمایه گذاری     Internal Rate of Return IRR
 • نرخ بازده داخلي سرمایه گذار   Internal Rate of Return on Equity IRRE
 • نرخ بازده داخلی تعدیل شده    MIRR Modified Internal Rate of Return
 • دوره بازگشت سرمايه عادی     Normal Payback Period NPBP
 • دوره بازگشت سرمايه متحرک   Dynamic Payback Period DPBP
 • تحلیل اقتصادی                                Economic Analysis
 • ارزش افزوده                                    Value Added
 • اثرات تسعیر ارز                                 Net Foreign Exchange
 • اشتغالزایی                                     Employment Effect
 • ارزیابی اقتصادی                              Economic Appraisal
 • تحلیل تفاضلی                                 Incremental Analysis
 • آزمون رتبه بندی پروژه ها                             Investment Ranking Test
 • تحلیل حساسیت در برنامه ریزی خطی Sensitivity Analysis
 • بدست آوردن IRR مورد نظر                 Desired IRR
 • تحلیل نقطه سربسر                         Break Even Point Analysis
 • صورت حساب جریانات نقدی               Cash Flow
 • صورت حساب سود زیان                     Income Statement
 • ترازنامه                                          Balance-Sheet
 • سایر مفاهیم کاربردی

بخش سوم :  آموزش مفاهیم پایه ای و متغیرهای نرم افزار کامفار Comfar

 • تعریف پروژه
 • پروژه های جدید، بهسازی و نوسازی
 • پروژه های مشارکتی
 • روش توسعه پاک/ کاربرد شراکتی
 • تحلیل مالی و اقتصادی
 • تحلیل مرکز هزینه
 • تخصیص هزینه ها
 • ارزیابی مجدد داراییها
 • تورم
 • تعیین مدل ارزیابی موجودیها
 • برنامه ریزی زمانی جهت تعیین دوران احداث و بهره برداری
 • محصولات
 • واحدهای پولی داخلی، خارجی، واحد پولی حسابداری و واحد شمارش
 • تعیین نرخ تنزیل کل سرمایه گذاری و سرمایه سرمایه گذاری شده
 • تعیین نرخ استقراض و نرخ سرمایه گذاری مجدد
 • هزینه های ثابت سرمایه گذاری
 • افزایش قیمت ها
 • استهلاک و انواع آن
 • هزینه های تولید
 • هزینه های تولید مستقیم و غیر مستقیم
 • هزینه های ثابت و متغیر
 • هزینه های استاندارد تولید و تعدیلات سالیانه
 • برنامه فروش
 • مالیات و یارانه فروش
 • تعیین سرمایه در گردش برحسب هزینه های تولید شامل موجودی کالا، حسابهای دریافتنی، موجودی نقد و حساب های پرداختنی
 • منابع تأمین مالی
 • سرمایه پرخطر
 • یارانه ها و هدایا
 • انواع تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت
 • نحوه توزیع سود
 • تعیین درصد مالیات بردرآمد و یا مالیات مطلق
 • ذخایر سرمایه گذاری
 • ذخایر استهلاک
 • تعدیلات استهلاک

بخش چهارم: آموزش نحوه جمع آوری مبانی و مفروضات مورد نیاز نرم افزار کامفار

بخش پنجم: آموزش نحوه ورود اطلاعات Data Entry در گره Node های نرم افزار کامفار

 • تعریف پروژه
 • برنامه ریزی زمانی (فاز ساخت، فاز بهره برداری)
 • محصولات
 • واحدهای پولی ( واحد پول داخلی، واحد پول خارجی)
 • تورم (داخلی، خارجی)
 • مشارکتها (داخلی، خارجی)
 • تنزیل (نرخ تنزیل کل سرمایه گذاری، نرخ تنزیل سهام دار)
 • هزینه های ثابت سرمایه گذاری شامل: (خرید زمین، محوطه سازی و بهبود زمین، کارهای عمرانی و ساختمانها، ماشین آلات و تجهیزات کارخانه، تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه، حفاظتهای زیست محیطی، هزینه های سربار، هزینه های قبل از بهره برداری و هزینه های پیش بینی نشده)
 • هزینه های تولید شامل: (مواد خام، ملزومات کارخانه، یوتیلیتی، انرژی، قطعات یدکی مصرف شده، تعمیرات و نگهداری، حق امتیاز، دستمزد، مالیات، هزینه سربار کارخانه، هزینه های اداری، هزینه های اجاره بلند مدت، هزینه های بازار یابی)
 • برنامه فروش (فروش داخلی ، فروش خارجی)
 • سرمایه در گردش (موجودی کالا، مطالبات، تنخواه)
 • منابع تامین مالی (یارانه، آورده سهام دار، وام کوتاه مدت و دراز مدت)
 • مالیات، یارانه

بخش ششم:  آموزش نحوه انتخاب نتایج Select Results، محاسبات Calculation، نمایش نتایج Show Results و گزارش گیری Print از نرم افزار کامفار

بخش هفتم: آموزش نحوه رفع خطاهای Errors ایجاد شده در خروجی نرم افزار کامفار

 • خطای شماره 1:           NPV کل سرمایه گذاری منفی است
 • خطای شماره 2:           IRR کل سرمایه گذاری یافت نشد!
 • خطای شماره 3:           IRR تعدیل شده کل سرمایه گذاری یافت نشد!
 • خطای شماره 4:           NPV کل حقوق صاحبان سهام منفی است!
 • خطای شماره 5:           IRR کل حقوق صاحبان سهام یافت نشد!
 • خطای شماره 6:           IRR تعدیل شده کل حقوق صاحبان سهام یافت نشد!
 •  خطای شماره 7:           فاز ساخت- سرمایه خودکار بدلیل کمبود وجوه ایجاد شد!
 • خطای شماره 8:           فاز تولید- برداشت خودکار از بانک به دلیل کمبود وجوه

بخش هشتم: آموزش نحوه تجزیه و تحلیل خروجی های حاصل از نرم افزار کامفار شامل:

 • خلاصه عملکرد پروژه
 • هزینه های سرمایه گذاری
 • هزینه های قبل از بهره برداری سود دوران مشارکت
 • نتایج تجاری
 • جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی
 • جریانات نقدی دوره ای
 • جریانات نقدی تجمعی
 • خالص گردش وجوه
 • جریانات نقدی تنزیل شده
 • کل سرمایه سرمایه گذاری شده
 • نسبت NPV به کل سرمایه و سرمایه سرمایه گذاری شده
 • حساسیت IRR
 • دوره بازگشت سرمایه عادی
 • دوره بازگشت سرمایه متحرک
 • کل حقوق سرمایه گذاری شده
 • صورت حساب سود زیان و نسبتها
 • ترازنامه پیش بینی شده

بخش نهم:  آموزش نحوه تجزیه و تحلیل اقتصادي از طريق نرم افزار کامفار شامل:

 • مقدمه اي بر ارزيابي اقتصادي
 • ارزش افزوده
 • جدول خالص اثرات تسعیر ارز
 • اثرات اشتغالزایی
 • ارزیابی اقتصادی
 • نحوه ورود اطلاعات اقتصادي
 • تجزيه و تحليل خروجي هاي اقتصادي

 سایر جداول و نمودارهای محاسبه شده توسط نرم افزار (شامال اناليز حساسيت، نسبت هاي كارايي و نسبت هاي مالي و ...)

از علاقه مندان دعوت می شود برای ثبت نام فرم زیر را تکمیل نمایید.

دانلود فرم ثبت نام