رزومه سیستم مدیریت تردد و پارکینگ

برخی از مشتریان سامانه هوشمند مدیریت تردد و پارکینگ

فرودگاه بین المللی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بیمارستان شهید رجایی یاسوج

بازگشت به صفحه سامانه هوشمند مدیریت تردد و پارکینگ