رزومه سیستم مدیریت ارتباطات تلفنی مبتنی بر IP

رزومه سیستم مدیریت ارتباطات تلفنی مبتنی بر IPبرخی از مشتریان سیستم مدیریت ارتباطات تلفنی مبتنی بر IP

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

بیمارستان فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد تهران

فرمانداری یزد

بازگشت به صفحه سیستم مدیریت ارتباطات تلفنی مبتنی بر IP