رزومه سامانه ایرانی مجازی‌سازی سرورها (PVM)

رزومه سامانه ایرانی مجازی‌سازی سرورها (PVM)برخی از مشتریان سامانه ایرانی مجازی‌سازی سرورها (PVM)

استانداری یزد

فرمانداری یزد

سازمان‌های پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

بازگشت به صفحه سامانه ایرانی مجازی‌سازی سرورها (PVM)