راه های کاهش ریـــسک

راه های کاهش ریـــسک


مدیریت ریسک پروژه یک کار لازم و حیاتی از مدیر پروژه و تیم پروژه است. درک مدیریت ریسک، مستلزم درک عوامل و زمینه هایی است که منجر به ریسک های پروژه می شود که اغلب بدون در نظر گرفتن ماهیت پروژه است. اولین گام در ارزیابی ریسک، شناسایی ریسک است.

راه های کاهش ریسک/سورنا

هنگامی که شناسایی ریسک کامل شد، برای شناسایی احتمال رویداد، ریسک شناسایی شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. برای تجزیه و تحلیل ریسک چندین روش رسمی وجود دارد. بسیاری از مدیران پروژه از نوع ماتریسی مبتنی بر فرآیند تصمیم گیری برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک استفاده می کنند. موفق ترین مدیران پروژه، در تمام مراحل پروژه، با تمام مشارکت کنندگان در پروژه، خطوط ارتباطی خودشان را حفظ می کنند و هر لحظه گزارش عملکرد را از مجریان پروژه، به دست می آورند. از طریق مدیریت ریسک در یک پروژه، مدیر و تیم پروژه اطمینان پیدا می کنند که پروژه در زمان مقرر تحویل داده شده و در نهایت رضایت مشتری جلب می شود.

وظایف پیوسته مدیریت ریسک

  • شناسایی: جستجو و مکان یابی ریسک‌ها، قبل از مشکل ساز شدن آن ها.

  • تحلیل: تبدیل داده های ریسک به اطلاعات تصمیم گیری

  • برنامه ریزی: ترجمه اطلاعات ریسک به تصمیم ها و فعالیت ها (هم حال و هم آینده) و به‌کارگیری آن فعالیتها.

  • پیگیری: بررسی شاخص های ریسک و فعالیت های کاهنده.

  • کنترل: اصلاح انحرافات نسبت به برنامه های کاهنده ریسک.

  • ارتباطات: اطلاعات و بازخورهای بیرونی و درونی از فعالیت های ریسک

استراتژی‌های مدیریت ریسک

وقتی که ریسک‌ها شناسایی و ارزیابی شدند، تمامی تکنیک‌های اداره ریسک در یک یا چند طبقه از چهار طبقه اصلی قرار می گیرند:

  • انتقال

  • اجتناب

  • کاهش (یا تسکین)

  • پذیرش (یا نگهداری)

 

 

تیم تحقیق و توسعه