دومین جلسه "هیأت مؤسس انجمن شرکت های فناور"


دومین جلسه "هیأت مؤسس انجمن شرکت های فناور" با موضوع بررسی اهداف انجمن، در روز چهارشنبه مورخ 94/04/21 به همت شرکت سورنا انجام پذیرفت.

"مهندس فرهنگ نیا" مدیر مرکز رشد، "مهندس علومی" مدیرعامل شرکت سورنا، "مهندس خاکپور" مدیرعامل شرکت آپافن، "مهندس جلالی" نماینده شرکت درخشان صنعت، "مهندس فرخ نیا" مدیرعامل شرکت ایده گستر، "مهندس زارع" مدیرعامل شرکت ماهان، "مهندس کاظمی" مدیرعامل شرکت سپهر افزار ایرانیان و "مهندس درخشان" مدیرعامل شرکت پارسان الکترونیک حاضرین در جلسه بودند.

در تکمیل صحبت های جلسه اول در این جلسه نیز اهداف انجمن بررسی شد و هرکدام از حضار محترم نظر خود را اعلام نمودند.

در پایان قرار بر این شد طی چند روز آینده اهداف مورد نظر توسط شرکت سورنا با همکاری مهندس فرهنگ نیا، خاکپور و زارع تنظیم شود و به اطلاع حضار محترم برسد، و نیز وظیفه بررسی مراحل ثبت انجمن به عهده سورنا قرار گرفت.