دومین جلسه "هیأت مؤسس انجمن شرکت های فناور"


دومین جلسه "هیأت مؤسس  انجمن شرکت های فناور" با موضوع بررس اهداف انجمن ، در روز چهارشنبه مورخ 94/04/21 به همت شرکت سورنا انجام پذیرفت.

جناب آقای "مهندس فرهنگ نیا" مدیرمحترم  مرکز رشد، جناب آقای "مهندس علومی" مدیرعامل محترم شرکت سورنا، جناب آقای "مهندس خاکپور" مدیر عامل محترم شرکت آپافن، جناب "مهندس جلالی" نماینده شرکت درخشان صنعت، جناب آقای "مهندس فرخ نیا" مدیر عامل شرکت ایده گستر، جناب آقای "مهندس زارع" مدیر عامل شرکت ماهان، جناب آقای "مهندس کاظمی" مدیر عامل شرکت سپهر افزار ایرانیان و جناب آقای "مهندس درخشان" مدیر عامل شرکت پارسان الکترونیک حاضرین در جلسه بودند.

در تکمیل صحبت های جلسه اول در این جلسه نیز اهداف انجمن بررسی شد و هرکدام از حضار محترم نظر خود را اعلام نمودند.

در پایان قرار بر این شد طی چند روز آینده اهداف مورد نظر توسط شرکت سورنا با همکاری جناب مهندس فرهنگ نیا، مهندس خاکپور و مهندس زارع تنظیم شود و به اطلاع حضار محترم برسد، و نیز وظیفه بررسی مراحل ثبت انجمن به عهده شرک سورنا قرار گرفت.