خبرنامه فن بازار استان یزد

خبرنامه فن بازار استان یزدمقدمه

 فن‌بازارهای منطقه‌، مراکزی هستند که تحت نظارت فن‌بازار ملی ایران و در همکاری نزدیک با نهادهای مرتبط با فناوری در استانها و یا مناطق کشور ایجاد می‌شوند. وظیفه این فن‌بازارها، مدیریت و جمع‌‌آوری اطلاعات مرتبط با دستاوردها و نیازهای فناوری منطقه، جهت تسهیل در مبادلات فن آوری و ارائه انواع خدمات تخصصی مرتبط با آن می باشد ، که با توسعه ی شبکه ی جامعی از متخصصین و نهادهای علمی و تحقیقاتی صنعتی و دانشگاهی میتواند نیازمندیهای صنایع و بنگاههای اقتصادی را تامین نماید و یا بهترین منابع پاسخ به تقاضاهای ایشان را در دسترس قرار دهد .

خبرنامه فن بازار استان یزد