حضور سورنا در نشست سرمایه گذاران استان یزد

حضور سورنا در نشست سرمایه گذاران استان یزد