تصویب راه اندازی سه صندوق جدید پژوهش و فناوری در کشور

تصویب راه اندازی سه صندوق جدید پژوهش و فناوری در کشور


 رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از تصویب، راه اندازی  سه صندوق جدید پژوهش و فناوری در کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری کشور خبر داد. بهزاد سلطانی در گفتگو با خبرنگار ایرنا، از تصویب، راه اندازی هفت صندوق پژوهش و فناوری جدید در کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری کشور که به ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دبیری صندوق نوآوری و شکوفایی تشکیل شده است؛ خبر داد.

در این کار گروه سه صندوق، پژوهش و فناوری خراسان جنوبی، پژوهش و فناوری وستا و پژوهش و فناوری توسعه همکاری های بین المللی فناورانه به تصویب رسیدند. سلطانی در ادامه به راه اندازی چهار صندوق پژوهش و فناوری  استان لرستان، استان کرمان، گلستان و توسعه صادرات و انتقال فناوری مربوط به معاونت علمی ریاست جمهوری در طول تشکیل این کارگروه  خبر داد که این صندوق ها همکنون فعال می باشند. تا کنون 18 صندوق پژوهش و فناوری فعالیت می کنند که با تصویب این 7 صندوق، به 25 صندوق فعال پژوهش و فناوری در کل کشور می رسند.

 وی افزود: تامین مالی و مشارکت درسهام و ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان و حمایت کیفی و کمی از فعالیتهای پژوهشی کاربردی-توسعه ای و فناوری از اصلی ترین فعالیتهای این صندوق ها می باشد.

 

منبع خبر: صندوق نوآوری و شکوفایی