بــرآورد و تــجزیه تــحلیل جــریانات نقــدی

بــرآورد و تــجزیه تــحلیل جــریانات نقــدی


 

برآورد و تجزیه تحلیل جریانات نقدی/سورنا

  • برآورد هزینه ها و درآمدها

هر پروژه قبل از اینکه به مرحله اجرا برسد، باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. یکی از تحلیل های پروژه، تحلیل درامد ها و هزینه هاست. اینکه اگر سرمایه در دست را به کار بگیریم در مورد عایدی حاصل از سرمایه گذاری، طبق شرایط حال و وضعیت های احتمالی پیش رو، آن چیزی که احتمال رخدادش را دارد چقدر است. باید به این سوال پاسخ بدهیم که آیا به کار گیری این سرمایه، با توجه به نرخ بهره و سایر شاخص های اقتصاد، به صرفه است؟ اگر همین سرمایه را در کار دیگر صرف کنیم به صرفه نیست؟

 

  • برآورد ارزش خالص فعلی

یکی از اصلی‌ترین کاربردهای ارزش خالص فعلی، مطالعات اقتصاد مهندسی و ارزیابی توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌ها است. در روش ارزش خالص فعلی، ابتدا تمامی هزینه‌ها و درآمدها بسته به اینکه در چه زمانی به وقوع خواهند پیوست، با نرخ بهره مناسبی طبق رابطه زیر تنزیل می‌شوند.

برآورد و تجزیه تحلیل جریانات نقدی/سورنا

در این رابطه، t زمان انجام هزینه یا واقع شدن درآمد، i نرخ بهره (حاصل ضرب نرخ سود، نرخ ریسک و نرخ تورم قابل پیش‌بینی) و Rt مقدار کمی درآمد یا هزینه بر اساس جریان نقدینگی است. سپس با تفریق هزینه‌های تبدیل شده از درآمدهای تبدیل شده، عدد خالصی به‌دست خواهد آمد که به آن NPV گفته می‌شود.

 

  • برآورد معیارهای اقتصادی

معیارهای اقتصادی دخیل در تحلیل پروژه شامل ترخ بازده داخلی (IRR)، نسبت سود به سرمایه و ... می باشد که در تحلیل یک پروژه یا سرمایه گذاری باید بدان توجه کرد. نرخ بازده داخلی یا میزان بازگشت داخلی در اقتصاد مهندسی، یکی از روش‌های استاندارد ارزیابی طرح‌های اقتصادی است. در این روش تلاش می‌شود تا جریان نقدینگی با نرخ بازگشت نامعلومی به نرخ کنونی تنزیل داده شوند. به گونه‌ای که ارزش خالص فعلی آن برابر صفر گردد. به عبارت دیگر درآمدهای تنزیل شده در طول دوره بازگشت سرمایه با هزینه‌های تنزیل شده در همین دوره برابر قرارداده می‌شوند و بر این اساس نرخ بازگشت نامعلوم، تعیین می‌شود. اگر این نرخ بازگشت از نرخ بهره واقعی بیشتر باشد، طرح سودآور و قابل اجرا بوده و اگر نرخ بازگشت محاسبه شده کمتر از نرخ بهره واقعی باشد، طرح زیان‌ده و غیرقابل اجرا است.