برگزاری دوره آموزشی «مهارتهای نامه نگاری» با حضور جناب آقای دکتر «محمد کاظم کهدوئی» بهانه ای برای بازگشت به ادبیات

برگزاری دوره آموزشی «مهارتهای نامه نگاری» با حضور جناب آقای دکتر «محمد کاظم کهدوئی» بهانه ای برای بازگشت به ادبیات
صبح روز شنبه مورخ 1393/11/04 دوره آموزشی «مهارتهای نامه نگاری» با حضور «دکتر محمد کاظم کهدوئی» استاد علم و ادب، در شرکت سورنا برگزار گردید.

برگزاری دوره آموزشی «مهارتهای نامه نگاری» با حضور جناب آقای دکتر «محمد کاظم کهدوئی» بهانه ای برای بازگشت به ادبیات/سورنا

دکتر کهدوئی دانشیار دانشکده ادبیات دانشگاه یزد، ضمن اظهار خرسندی از حضورشان در سورنا به بیان نکات ادبی فراموش شده در نامه ها و مراسلات روزانه امروزی پرداختند.

برگزاری دوره آموزشی «مهارتهای نامه نگاری» با حضور جناب آقای دکتر «محمد کاظم کهدوئی» بهانه ای برای بازگشت به ادبیات/سورنا

برگزاری دوره آموزشی «مهارتهای نامه نگاری» با حضور جناب آقای دکتر «محمد کاظم کهدوئی» بهانه ای برای بازگشت به ادبیات/سورنا