برگزاری دوره آموزشی «مهارتهای نامه نگاری» با حضور جناب آقای دکتر «محمد کاظم کهدوئی» بهانه ای برای بازگشت به ادبیات


صبح روز شنبه مورخ 1393/11/04 دوره آموزشی «مهارتهای نامه نگاری» با حضور «دکتر محمد کاظم کهدوئی» استاد علم و ادب، در شرکت سورنا برگزار گردید.

برگزاری دوره آموزشی «مهارتهای نامه نگاری» با حضور جناب آقای دکتر «محمد کاظم کهدوئی» بهانه ای برای بازگشت به ادبیات/سورنا

دکتر کهدوئی دانشیار دانشکده ادبیات دانشگاه یزد، ضمن اظهار خرسندی از حضورشان در سورنا به بیان نکات ادبی فراموش شده در نامه ها و مراسلات روزانه امروزی پرداختند.

برگزاری دوره آموزشی «مهارتهای نامه نگاری» با حضور جناب آقای دکتر «محمد کاظم کهدوئی» بهانه ای برای بازگشت به ادبیات/سورنا

برگزاری دوره آموزشی «مهارتهای نامه نگاری» با حضور جناب آقای دکتر «محمد کاظم کهدوئی» بهانه ای برای بازگشت به ادبیات/سورنا