اولین همایش آشنایی با تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

اولین همایش آشنایی با تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوریهمایش آشنایی با تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با حضور دکتر شاهوردی معاون توسعه صندوق نواوری و شکوفایی  در بنیاد نخبگان یزد در 30 دیماه 95 برگزار گردید.