آمار 20 کشور با بیشترین تعداد کاربر اینترنت(2016)

آمار 20 کشور با بیشترین تعداد کاربر اینترنت(2016)


کشور ایران در سال 2016 با 82،801،633 میلیون جمعیت با 56،700،000 میلیون کاربر اینترنت در جایگاه سیزدهم  قرار دارد. این درحالیست که درصد نفود اینترنت به درصد جمعیت در ایران، 68،5% است.

 

تیم اقتصادی سورنا

مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا