افزایش همکاریهای فن بازار منطقه ای و خوشه های صنعتی استان یزد


دومین نشست سورنا و شرکت شهرک های صنعتی استان به منظور تعامل بهتر در برنامه ریزی های آینده طرفین و استفاده از پتانسیل خوشه های استان و معاونت صنایع کوچک در تاریخ 94/10/19 برگزار گردید .

در ابتدای این جلسه علومی به ارائه برنامه های فن بازار منطقه ای استان از جمله خدمات مشاوره انتقال فناوری، مشاوره به صاحبان ايده و سرمايه گذاران در حوزه های مختلف مرتبط با سرمايه گذاری و فناوری، تسهيل صادرات محصولات فناورانه، برگزاری دوره‌های آموزشی پيرامون مباحث مختلف فناوری،  مشاركت در نمايشگاه‌ها و همچنین برگزاری تورهای تخصصی بصورت مشترک با پیشنهاد همکاری شرکت شهرک های صنعتی پرداخت.

زارع " معاونت صنایع کوچک استان" از برگزاری دوره های آموزشی، همایش ها و نمایشگاههای مشترک در این حوزه استقبال کرد.

معاونت صنایع کوچک در ادامه افزود:  هرچه تعامل فی مابین فن بازار و شرکت شهرک های صنعتی و خوشه ها هماهنگ باشد هدفمندتر نيازهای فناوری استان شناسایی و تامین می شود.

در این جلسه  دهقان "رئیس گروه توسعه صنعتی و فناوری شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد " نیز جهت دستیابی به نتیجه عملیاتی بهتر، پیشنهاد  برگزاری نشستی با حضور عرضه کنندگان و متقاضیان فناوری جهت شناسایی دقیق تر نیازهای موجود و حل آنها داد.

در پایان قرار شد دوطرف برنامه عملیاتی پیشنهادی مشترک خود را طی ماه جاری تنظیم و ارائه دهند.

دومین نشست سورنا و شرکت شهرک های صنعتی استان/سورنا