ارزش و سهم بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات

ارزش و سهم بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات


در سال ۲۰۱۵ سهم بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات دنیا رقمی حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد یورو و در سال ۲۰۱۲ رقمی در حدود ۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد یورو برآورد شده بود، پیش­بینی م ی­شود که این رقم در سال ۲۰۲۰ به ۵ هزار میلیارد یورو برسد. این سهم را تعاریفی چون اینترنت اشیا، محاسبات ابری، بیگ دیتا و نسل پنجم سیار به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و به نظر می­رسد ارزش کل بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات دنیا طی ۵ سال، ۲ برابر شود.

                        

                                                          ارزش بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات

در این ارقام، سهم فناوری ارتباطات ۶۰ درصد و سهم فناوری اطلاعات ۴۰ درصد بود. اما آخرین گزارش اتحادیه جهانی مخابرات از تغییر سهم فناوری اطلاعات نسبت به فناوری ارتباطات، حکایت دارد. به عبارتی سهم فناوری اطلاعات (IT) به تدریج نسبت به سهم فناوری ارتباطات (CT) در حال افزایش است، و دنیا به سمت استفاده از فناوری ­های اطلاعاتی در حال حرکت است و آمارها نشان می دهد که به زودی سهم فناوری اطلاعات به ۸۰ درصد در بازار جهانی ICT می رسد.

البته در ایران همچنان فناوری ارتباطات سهم ۸۰ درصدی را نسبت به فناوری اطلاعات با ۲۰ درصد سهم، در اختیار دارد ولی منحنی کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ایران مانند سایر کشورها، به سمت استفاده از فناوری­ های اطلاعاتی در حرکت است اما روند کندتری دارد.

شکل زیر سهم بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات را به تفکیک جهان و ایران در سال 2012 نشان می ­دهد.

سهم بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 2012

طبق تأکیدات اسناد بالادستی نظام و با توجه به جمعیت یک درصدی ایران نسبت به جمعیت کل جهان، باید حداقل یک درصد تولید علم و یک درصد تولید فناوری نسبت به متوسط جهانی در اختیار ایران باشد، طبق این محاسبات باید بازار فناوری اطلاعات ایران نسبت به دنیا ارزشی حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد یورو معادل ۳۵ میلیارد دلار یا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان داشته باشد. اما برآوردها نشان می­دهد که سهم ایران از این بازار حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان است و فاصله حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی با بازار فناوری اطلاعات دنیا وجود دارد.

تیم اقصادی سورنا

مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا