پایگاه دانش مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا

 

Image result for successful people

Image result for Intellectual Property

Image result for video

Image result for Learn more

گزارش های اقتصادی مدل های  سرمایه گذاری ایرانیان موفق مالکیت فکری ویدئو ها دانستنی ها