محمد‌رضا علومی

مدیرعامل /
مسئولیت ها و وظایف
ایجاد بستر مناسب و حرفه ای توسعه و انتقال فناوری بومی رسالت ما میباشد؛ و در این راستا سورنا تمام تلاش خود را میکند تا صنعت فناوری بومی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور شناخته شود.
الهام شکاری

مدیر ارزیابی /
مسئولیت ها و وظایف
مرکز سورنا در راستای ماموریت اصلی خود سعی در فراهم آوردن زمینه های تحول و ارتقاء سطح کارایی و بهره‌وری فناوری بومی را دارد.
زینب عباسی

مدیر مشاوره /
مسئولیت ها و وظایف
تحقیقات بازار، ایجاد سیستم فروش پویا، کشف مشکلات ساختار فروش و کمک به رونق کسب و کار هدف ماست. همواره اولویت با کسب و کار های فناورانه است.