مشاوره ،اخذ و آشنایی با دانش بنیان

مشاوره ،اخذ و آشنایی با دانش بنیان


بسیاری از شرکتها و اشخاص توانایی استفاده از مزایای حمایتی دانش بنیان را دارا می باشند اما بدلیل عدم آگاهی از این موضوع نتوانسته اند از این تسهیلات و معافیت های حمایتی استفاده کند.

با توجه به این موضوع مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا موضوعات ذیل را بصورت مشاوره به مخاطبان ارائه می نماید:

  • مشاوره تببین قانون حمایت از دانش بنیان و شرایط احراز آن ویژه افراد و شرکت های مستعد
  • مشاوره شرایط و نحوه جذب حمایت های دولتی ویژه شرکت های دانش بنیان