آموزش مهارت های کسب و کار

آموزش مهارت های کسب و کار


با بررسی سابقه شرکت های موفق و ناموفق در زمینه های مختلف  فناوری و نوآوری، موضوع بسیار با اهمیتی که در شکست و پیروزی این کسب و کارها به چشم می خورد بحث مهارت های شغلی و کارآفرینی مدیران و سرمایه های انسانی آنان می باشد. این موضوع حتی از ایده و موضوع فعالیت این شرکت ها مهم تر می باشد.

سرفصل های آموزشی مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا :

  • آموزش مهارت های کارآفرینی ویژه مدیران و کارآفرینان شرکت های فناور و دانش بنیان
  • آموزش مهارت های شغلی  ویژه مدیران و پرسنل شرکت های فناور و دانش بنیان
  • آموزش تجاری سازی و انتقال فناوری
  • آموزش ارزش آفرینی و ارزش گذاری فناوری