آشنایی با شرکت های دانش بنیان و قوانین مربوطه

شركت يا موسسه ی خصوصي و يا تعاوني است كه به منظور هم افزايي ،» شركتها و مؤسسات دانش بنیان « علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادی )شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوری( و تجاری سازی نتايج تحقیق و توسعه )شامل طراحي و تولید كالا و خدمات( در حوزه فناوری های برتر و باارزش افزودهی فراوان به ويژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل مي شود را شرکت دانش بنیان می نامند.

 

 

معیارهای ارزیابی

کالاها و خدمات ارایه شده از سوی شرکت متقاضی باید همه معیارهای مندرج در ماده (1) را داشته باشد. همچنین شرکتهای متقاضی نیز باید معیارهای یكی از مواد (3) تا (6) را احراز نمایند.

ماده 1- معیارهای کالاها و خدمات دانش بنیان مورد تایید

-1-1 سطح فناوری: کالاها و خدمات باید در حوزه فناوری های بالا یا متوسط به بالا باشند به این معنا که دانش فنی طراحی و ساخت نمونه ی آزمایشگاهی یا دانش فنی فرآیند تولید محصول به دلیل پیچیدگی فنی:

1-  به سختی قابل کپی برداری بوده و کسب آن از موانع اصلی ورود شرکتهای دیگر به بازار باشد.

2-  نیازمند تحقیق و توسعه قابل توجه، توسط تیم فنی خبره برای کسب آن باشد.

3-  منجر به ایجاد خواص یا کارکردهای پیچیدهای در محصول، شده باشد.

تبصره 1- با توجه به میزان پیچیدگی دانش فنی، کالا یا خدمت حائز معیارهای بند1-1، مندرج در فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان سطح 1 یا سطح 2، در نظر گرفته می شوند.

تبصره 2- خدمات زیر، بعنوان خدمات دارای معیار بند 1-1، پذیرفته می شود

الف- خدمات فنی در زمینه "دانش فنی و طراحی" بر روی "کالا یا خدمت حائز معیارهای ماده 1 و ساخته شده توسط شرکت متقاضی"

ب- خدمات جانبی "نصب، تعمیر و نگهداری تخصصی" مرتبط با "کالا یا خدمت حائز معیارهای ماده 1 و ساخته شده توسط شرکت متقاضی"

ج- خدمات ارایه شده با استفاده از "تجهیزات یا فرایندهای در سطح" فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان سطح 1" حائز معیارهای ماده 1 و ساخته شده توسط شرکت متقاضی"

2-1  مرحله تولید: کالاهای ارایه شده، باید در حال تولید بوده یا حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی )با قابلیت بررسی فنی( ساخته شده باشند، همچنین خدمات، باید دارای اسناد فروش باشند.

-3-1  طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه: شرکت باید طراحی اساسی و قابل توجهی مبتنی بر فعالیتهای تحقیق و توسعه مطابق با پیوست(1)، حداقل در یكی از موارد زیر انجام داده باشد:

الف- طراحی زیرسیستم اصلی کالا و خدمت

ب- طراحی یكپارچه سازی کالا و خدمت

ج- طراحی فرآیند (یا تجهیزات( تولید کالا و خدمت، مشروط به پیچیده بودن این فرآیند)یا تجهیزات( تولید

ماده 2- معیارهای شرکتهای دانشبنیان

شرکت های دانش بنیان موضوع این آئین نامه شامل چهار دسته زیر بوده و براساس دارا بودن معیارهای مواد (3) تا (6)، مورد تایید قرار می گیرند؛

الف- نوپا نوع 1

ب- نوپا نوع 2

ج- تولیدی نوع1

د- تولیدی نوع 2

ماده 3- شرکت های دانش بنیان »نوپا نوع 1«

شرکت های نوپا که دارای اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند یا دارای درآمد عملیاتی در اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند در صورتی که» کالاها یا خدمات یا فرآیند تولید یا تجهیزات تولید« مندرج در » فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان سطح 1« را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه معیارهای ماده (1)، ساخته و ارائه نمایند، بصورت شرکت »نوپا نوع 1« تایید می شوند.

ماده 4- شرکت های دانش بنیان »نوپا نوع 2«

شرکت های نوپا که دارای اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند یا دارای درآمد عملیاتی در اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند در صورتی که» کالاها یا خدمات یا فرآیند تولید یا تجهیزات تولید« مندرج در » فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان سطح 2« را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه معیارهای ماده (1)، ساخته و ارائه نمایند، بصورت شرکت »نوپا نوع 2« تایید می شوند.

ماده 5- شرکت های دانش بنیان »تولیدی نوع 1«

حداقل (25) درصد از درآمد عملیاتی یك سال مالی گذشته شرکت)که در اظهارنامه مالیاتی شرکت اظهار شده است(، ناشی از فروش کالاها یا خدمات دانش بنیان مندرج در» فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان سطح 1« و حائز همه معیارهای ماده (1)، باشد.

ماده 6- شرکت های دانش بنیان »تولیدی نوع 2«

با توجه به اهمیت رسوخ فناوری های برتر در شرکت های صنعتی، شرکتهای متقاضی که در اظهارنامه سال مالی گذشته خود دارای درآمد عملیاتی هستند، در صورت فعالیت در حوزه های فناوری برتر، با دارا بودن یكی از شرایط بندهای  1-6 یا 2-6 بصورت شرکت »تولیدی نوع 2« تایید می شوند.

1-6- شرکت، "کالاها یا خدمات یا فرایند تولید یا تجهیزات تولید" مندرج در فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان سطح 1 یا سطح 2 را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه معیارهای ماده (1)، ساخته و ارائه نماید.

2-6- شرکت مجری حداقل یک پروژه " مهندسی، پیمانکاری و ساخت" (EPC) باشد، مشروط به اینکه حداقل (10) درصد از قیمت قراردادهای پروژه ناشی از بخش های حائز همه معیارهای ماده (1) باشد.

ماده 7- شرکت های دانش بنیان »تولیدی نوع 2« و »نوپا نوع 2« مشمول استفاده از معافیت مالیاتی نمی باشند.